Privacy Policy

 

Dit is de Privacyverklaring van VMG Versteeg Metaal Groep B.V. (hierna te noemen “VMG”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Grotestraat 12 , te Heesbeen. VMG is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18122211. Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten.  Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

 1. Wij verzamelen de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:

  • E-mailadres
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • Geboortedatum
  • IP-adres

2. Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden.

Doeleinden verwerking gegevens

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens, bij ons achter. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij VMG daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om:
Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Denk hier bij aan het verbeteren van onze dienstverlening als ook het uitoefenen van marketing werkzaamheden.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijke verzoek (zoals een gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt of bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

VMG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en overige relevante wetgeving, bewaart VMG persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met .

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit.
Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan derde, kunt u contact opnemen met VMG door een e-mail te sturen naar of een brief sturen aan:

VMG Versteeg Metaal Groep B.V.
Postbus 17
5256 ZG Heusden 

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

VMG kan van tijd tot tijd deze Privacyverklaring aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van de Privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website.